Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Podpora integrace dětí migrantů

Organizace
InBáze z.s.

Autor
Petra Fronková

DARUJTE

V rámci kampaně Giving Tuesday hledáme dárce pro fond MOZAIKA / FOND NA PODPORU INTEGRACE DĚTÍ CIZINCŮ V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI. V rámci tohoto fondu přispíváme dětem na jejich mimoškolní činnost. Fond je určen na podporu integrace dětí uprchlíků a dalších cizinců nejčastěji ze třetích zemí (např. Bělorusko, Kuba, Sýrie, Ukrajina, Vietnam, Mongolsko), kteří v České republice hledají nový domov. Rodiny těchto dětí musely opustit zemi původu nejčastěji z důvodu válečného konfliktu, rasového, náboženského a politického pronásledování nebo chudoby. V České republice hledají nový domov a při svém hledání se často potýkají s problémy jako dlouhodobá nezaměstnanost, existenční a existenciální nejistota z důvodu nejistého pobytového statusu (s omezeným přístupem k dávkám státní sociální podpory). Děti cizinců jsou znevýhodněné ve společnosti, zejména ve společnosti vrstevníků, protože mluví jiným jazykem než česky, pocházejí mnohdy ze zcela odlišného kulturně-náboženského prostředí, ztratily širší rodinu a kamarády, pocházejí z neúplných rodin, prožívají existenční nejistotu rodiny, je na ně kladena přílišná zátěž a odpovědnost neúměrná jejich věku Jak jim může MOZAIKA pomoct? Prostřednictvím finančních darů z Fondu umožníme dětem cizinců účastnit se mimoškolních aktivit, ať již odpoledních zájmových kroužků nebo školních akcí mimo školu (škola v přírodě, školní výlet), kde mohou vystoupit z izolace a navázat nové a hlubší sociální vazby, zlepšit své jazykové dovednosti, rozvíjet svou osobnost, zažít radost a úspěch s českými kamarády. Integrace dětí cizinců prostřednictvím sportovních, uměleckých a jiných zájmových aktivit se v praxi velmi osvědčila. InBáze, z. s., která je jedinou pražskou nevládní organizací soustavně pracující s dětmi cizinců, doposud mimoškolní aktivity finančně podporovala z grantů a jednorázových darů.

Naše odkazy

O naší organizaci

Posláním InBáze je pomáhat migrantům a jejich rodinám v životě v České republice. Vytváříme bezpečný a otevřený prostor k vzájemnému poznávání a porozumění mezi českými občany a lidmi jiných národností a kultur. Služeb a aktivit, které nabízíme je mnoho: odborné sociální poradenství, psychosociální poradenství, služby pro rodiny s dětmi, pracovní a kariérní poradenství pro ženy migrantky, asistenční a poradenské služby pro migranty, programy pro rodiny s malými dětmi, programy pro mladší i starší děti, mentoring, skupiny pro ženy, vzdělávání pedagogů a asistentů pedagogů, kteří pracují s dětmi a žáky s OMJ, vzděláváme interkulturní pracovníky, nabízíme mnoho volnočasových aktivit (např. komunitní stolování, cvičení, workshopy, přednášky, besedy) a zapojujeme se do mnoha akcí.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy