Zpět na všechny
registrované výzvy a aktivity
Služby pro pěstounské rodiny

Organizace
Děti patří domů, z.s.

Autor
Jiřina Kryštůfková Hlaváčová

DARUJTE

Pěstounská péče je nedocenitelná služba v pravém smyslu slova, služba dítěti, jeho rodičům, společnosti a státu. Má za cíl naplnit právo dítěte vyrůstat v rodině, v láskyplném a bezpodmínečném prostředí. Provázení pěstounskou péčí je služba, kterou automaticky získává a také potřebuje každá pěstounská rodina.

 

Naše organizace Děti patří domů, z. s. pojímá provázení jako stěžejní prvek komplexní podpory celé pěstounské rodiny. Propojujeme tak veškerou potřebnou odbornou péči a služby. Široká škála služeb obsahuje mimo standardní činnosti např. zajištění vzdělávacích programů a respitních pobytů pro děti, podporu při řešení krizových situacích, zprostředkování odborných služeb (terapií, psychoterapií, supervizí) a další související služby dle aktuálních potřeb dětí a pěstounů. Věnujeme se také intenzivně osvětové činnosti v oblasti pěstounské péče a hostitelské péče pro děti z dětských domovů.

O naší organizaci

Motto organizace: „Opravdovou rodinu netvoří pokrevní svazky, ale vzájemný respekt a radost, které si lidé navzájem poskytují.“ Richard Bach

Našim posláním již od roku 2008 je podporovat a rozvíjet náhradní rodinnou péči a hostitelskou péči v České republice s hlavním cílem naplnit právo a potřebu dětí žít v rodině u „svých lidí.“ Tím se snažíme napomáhat snižování počtu dětí v ústavní výchově.

Cílová skupina
Poskytujeme pomoc a poradenství dětem do 18 let, které to potřebují, a které se na nás obrátí. Naše služby a akce pak jsou určeny primárně pro děti vyrůstající v PP a jejich pěstouny, příp. poručníky. Osvětové aktivity a poradenství k náhradní rodinné péči a hostitelství jsou otevřené veřejnosti z celé České republiky.

Historie
Naše organizace vznikla 19. února 2008, kdy vzniklo občanské sdružení Děti patří domů. U zrodu stály Dagmar Zezulová, Michaela Blahutová, Markéta Havlíčková, Blanka Krausová a Lenka Fořtová. Hlavním a dlouhodobým cílem organizace bylo napomáhat snižování počtu dětí v dětských domovech a kojeneckých ústavech a ochrana práv, zájmů a potřeb dětí.

Naše činnost zpočátku navazovala na již existující aktivity, které již několik let organizovala Dagmar Zezulová a to setkávání pěstounek a zajištění respitní péče. Až do roku 2013 DPD existovalo jako zájmové sdružení stojící především na dobrovolnické práci všech aktivních členů.

Změnu přinesla až novela zákona SPOD v roce 2013, kdy jsme se rozhodli definitivně profesionalizovat. Zpočátku provázela Michaela Blahutová jako jediná klíčová pracovnice. Postupně se začal budovat tým klíčových pracovníků. Podporujeme naše zaměstnance v rozvoji svých kompetencí a převzetí odpovědnosti za vykonanou práci a řídíme se filozofií svoboda v práci. Současně nabízíme podporu a týmové řešení situací.

V současné době se intenzivně věnujeme provázení pěstounských rodin, respitním pobytům a vzdělávání respitních pracovníků, hostitelské péči a rozvoji dobrovolnické činnosti.

zpět na všechny
registrované aktivity a výzvy